DE NIEUWE CRONYK VAN ZEELAND (1696).
Vóórdat de beschrijving van het geslacht Ruychrock van de Werve begint op pag. 733, beschrijft Mattheus Smallegange de oorsprong en het bezit van de ‘s Heerheindricxburg (het Huys te Nerf). De verkoop aan Jan Ruychrock van de Werve vindt plaats in 1440. Voorts omtrent een kleine half uur van der Goes kent men het Dorp en Heerlijkheid van 's HEERHEINDRICX-KINDEREN, met een bequaem Kasteel daer by gelegen, veeltijds 's  Heerheindricxburg en ook wel het Huis te Nerf genoemt................... Het Kasteel of Slot, rontom in sijne Wateren liggende, met sware, schoone, en noch heldere muuren, heeft van binnen een vierkant Voorhof, en vele treffelijke Kameren en vertrekken, met diepe Wijd-loopende kelderen. In voortijden wierd dat besten by de Edele Heeren van Maelstede, onder welke Wolfaert, in het jaar 1440, dese Ridderlijke Woning verkocht aen Heer Jan Ruychrock van de Werve, wiens wapen noch boven de poort aen den ingank gesien word. Als Mattheus later nog een keer terugkeert naar het Huis te Nerf om het wapen en de stamboom na te tekenen is de muur, waar alles opstond, gewit: In mijne jonkheit heb ik, op een muur van dit Slot, vele wapenen van dit Geslacht, en als een Stamboom, met Loofwerkken aen malkander gehecht , geschildert gesien; maer als ik na eenige jaren daer weder quam, met insicht om het selve uit te teckenen vond ik alles uitgedaen, en dien muur suiver gewit: doch naderhand my dese Stam-rekening ter hand gekomen zijnde, wil ik hier de selve wel byvoegen. Mattheus begint daarna met de beschrijving van het geslacht Ruychrock van de Werve. Hij noemt de aankoop door Jan van een ridderlijk slot. Elders in de Cronyk staat een afbeelding van dit slot, zoals onder aan deze pagina getoond.  Heer JAN RUYCHROCK VAN DE WERVE, (Soon van Willem de Buyser van de Werve en van N. van Sabbinge) had getrout Vrouw Soete van Domburg, en is de rechte tronk van alle de Ruychrocks van de Werve die naderhand geleeft hebben. Hy herboude tot Rijswijck het Huis vande Werve, zijnde Raedsheer in den Haeg, onder Hertog Philips van Bourgondien; gekocht hebbende van de Heer Wolfard van Maelstede, dit ridderlijk Slot tot 's Heerheindricxkinderen op het jaar 1440, als voorschreven is. Hy wierd seer bemint van Heer Franck van Borsselen, Graef van Oistervant, en van Vrouw Jacoba, Gravin van Holland, Francx Wijf; was Raed en Procureur Generael van 't Hof Holland, 1469 en stierf, tien kinderen in 't leven, behalven dat er noch 5 jonk gestorven waren, nalatende.
De overige details uit de Cronyk van Zeeland zijn verwerkt in de rapportages.
Site Map Site Map
RUYCHROCK
CRONYK v. ZEELAND