De bronnen op deze pagina komen niet voor in het algemene gedeelte van deze website, omdat ze uitsluitend hier van toepassing zijn.   BATAVIA ILLUSTRATA en CRONYK VAN ZEELAND. Twee belangrijke bronnen voor mijn onderzoek van het geslacht Ruychrock vanaf ca. 1400 zijn: Leeuwen, S. van, Batavia Illustrata, Tweede stuk van het Eerste Deel (1685). Smallinge, M., Nieuwe Cronyk van Zeeland (Eerste Deel) (1696).
De ‘Batavia Illustrata’ en de ‘Cronyk van Zeeland’ geven inzicht in de adelijke families tot ca. 1700 in Zeeland en daarbuiten, alsmede in hun bezittingen en relaties. Zo schrijven zij ook  over ‘ sulke huysinge, hofstede, opperhof en nederhof, graften, wateringen, boomgaerden, wijngaerden boven en beneden, van agter tot vooren leggende in den Lande van Zuid Beveland in Zeeland, ’ en een ‘Ridderlijk Slot en Stamhuys in den Ambachte van Rijswij k’  waar Jan Ruychrock heeft gewoond. Er staan enkele voorbeelden op de volgende pagina’s. RECENT PROMOTIEONDERZOEK Recent promotieonderzoek aan de VU in Amsterdam (2000) en in Leiden (2010) geeft een bijzonder boeiend inzicht in enkele aspecten van het bestuur en de edelen in Zeeland tussen ca. 1400 en 1550. Een aantal personen uit het oude geslacht Ruychrock van de Werve maakte deel uit van dat bestuur en/of de adelstand uit Zeeland in die tijd: Damen, M., De Staat van Dienst (Hilversum, 2000).                              Over de wijze, waarop de ambtenaren van de hoogste bestuurlijk-juridische en financiele instellingen van Holland en Zeeland, de Raad en de Rekenkamer, hebben bijgedragen aan de integratie van deze gewesten in de Bourgondische personele unie. Steensel, A. van, Edelen in Zeeland (Hilversum, 2010). Over de geschiedenis van een adellijke populatie in een periode gekenmerkt door staatsvorming, verstedelijking en commercialisering (1400-1550). OVERIGE BRONNEN  Fruin, Mr. R., De Leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535 (1911). ‘De Nederlandse Leeuw’, tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, jaargangen 1883-2008. Rodenberg, J., Een heer van stand (2006).                      Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex (1436-1470), Doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis. R. Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH (uitg. Rotterdam 2016 als deel 10 in de serie ‘Hollandse Bronnen’ van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’), blz. 172-174. C.A.J. Dessing, Cartularium van Jan Ruychrock, Uitgave Stichting Ruychrockgeschiedenis, Haarlem in samenwerking met de Prae-1600 Club te Kapelle.
Site Map Site Map
RUYCHROCK
BRONNEN