ALMA UIT BEDUM. Er zijn 6 verschillende bloeiende geslachten Alma, waarvan 2 uit Bedum en 4 uit Friesland. Op déze website gaat het in hoofdzaak over de rooms-katholieke familie Alma uit Bedum, oorspronkelijk uit Spijk. De oudste tot nu toe bekende voorvader is Jacob Peters (ca. 1655-na 1684) te Spijk (uit onderzoek van Richard Paping). De stamvader is Jacob Pieters (1721-na 1772), landbouwer te Den Andel. De huidige naamdragers stammen af van Jacobus Tjaarts Alma (1836-1902) en Catharina Hero Bot (1840-1889) te Uithuizen (zie onderstaande foto’s uit de verzameling van Ron Cancilla uit de VS). Jacobus Tjaarts Alma (1836-1902) en Catharina Hero Bot (1840-1889). De naam Alma is in 1811 aangenomen en ontleend aan de boerderij en voormalige borg Alma te Bedum, waarvan Pieter Jacobs (ca. 1685-1731, vader van de stamvader) eigenaar en bewoner was. BOERDERIJ EN VOORMALIGE BORG ALMA TE BEDUM. Mr. A.J. Feith (b) geeft een korte geschiedenis van deze boerderij en voormalige borg Alma: Alma of Allema is de naam van een oud Ommelander geslacht, waarvan een aantal leden den naam Heralma voeren. Er zijn in de Ommelanden meer „edele heerden", die den naam Almaheerd dragen. Omstreeks 1600 behoorde het huis Alma onder Bedum aan het geslacht Jarges. In het begin der 17 de eeuw huwde Anna Jarges toe Alma met Johan Lewe. Hij werd daardoor „heer op Alma" en huwde in 2 de  huwelijk met Teteke Jarges. Deze, weduwe geworden, hertrouwde in 1637 met den frieschen jonker Philippus van Wijtsma, weldra zich betitelende Wijtsma op Alma. Toen zij opnieuw weduwe was geworden, verkochten hare crediteuren in 1675 de borg Alma aan den majoor Gerlacus Verrucii. Deze was in het jaar te voren tevens eigenaar geworden van de naburige borg Schultinga en schijnt het huis Alma te hebben teruggebracht tot eene boerenplaats. Bij gelegenheid van den verkoop door Dorothea van Walta, wed. Verrucii, in 1695 wordt nog van „de borg Allema" gesproken; in 1707 echter woonde er Cornelske Ubbes, wed. van Arent Heres, terwijl ook Alma niet meer als borg op de 18 de  eeuwsche kaarten voorkomt. Tot aan 1683 bleef aan het huis Alma het vergeven der halve St. Peterspraebende in de kerk te Bedum verbonden. Zoals we later zullen zien, is Cornelske Ubbes de schoonmoeder van  Pieter Jacobs (mijn directe voorouder)  die op ALMA gaat wonen als hij trouwt met Trijntje Arents (de dochter van Cornelske Ubbes). Hij gaat zich dan Pieter Jacobs van Allema noemen, zoals onder meer blijkt uit de tekst op de onderstaande grafsteen uit de Walfriduskerk te Bedum: Op deze foto (b) staan 2 teksten en een wapen. De eerste tekst betreft het overlijden van Arent Heres, de schoonvader van Pieter Jacobs van Allema: ANNO 1703, DEN 12 FEBERUARI, IS DE E. ARENT HERES IN DEN HEEREN GERUST, WYNS SELE GODT GENADIGH SY, INT LEVENT GEWONT OP ALMA. AETATTS SUAE 40. (b) Arent Heres is dus 40 jaar geworden. De aanvullende tekst luidt: LAEDT LOPEN, DIE LOPEN LUST ICK LEG HYER IN RUST ICK BEN GESLAGEN NEDER ALS GOODT BELIEFT, SOO RYSE ICK WEDER De tweede tekst betreft het overlijden van Pieter Jacobs van Allema zelf: ANNO 1731, DEN 23 MAIUS, YS DE EERBAREE E. PIETIER JACOBS VAN ALLEMA IS IN HEEREN GEERUST. (b) Onderstaande tekening van Stellingwerf (b) geeft een indruk hoe de voormalige borg Alma er eens heeft uit gezien. Ik heb twee advertenties teruggevonden betreffende het voornemen van een openbare verkoping van ‘ALMA’. De eerste advertentie is geplaatst in de ‘Opregte Groninger Courant’ van 4 oktober 1763: Het is mij nog niet duidelijk hoe de verkoop is afgewikkeld, want op 23 december 1768 leggen de voorstanders van Catharina Jans (kleindochter van Pieter Jacobs van Allema en Trijntje Arents) verantwoording af over het beheer van de nalatenschap van de moeder van Trijntje en haar minderjarige zuster en broer (b). In deze nalatenschap wordt onder meer vermeld:           ‘de boerenplaats Alma onder Bedum getaxeerd op f 4000’. Een volgende advertentie is geplaatst in de ‘Groninger Courant’ van 31 januari 1797: Maar op 2 jan. 1823 vinden we bij de scheiding van de nalatenschap in de boedel van Harmannus Nicolaus de Lange en Bauke Jans (zus van Catharina en kleindochter van Pieter Jacobs en Trijntje Arents): ‘de eigendom van een behuisde plaats land onder Bedum aan de Woldijk gelegen, Alma  genaamd, onder beklemming in gebruik bij Bette Lammerts Alma, jaarlijks voor f 160, geschat op f 3200’(b) Sinds de advertentie in 1793 zijn eigendom en huur kennelijk nog niet veranderd, de getaxeerde waarde is wel verlaagd. Deze Bette Lammerts is gedoopt te Noordwolde op 11 februari 1770 als zoon van Lammert Bettes en Anje Olcherts en overleden in Zuidwolde op 6 april 1855. Net als Pieter Jacobs heeft ook Bette Lammerts zich ‘Alma’ genoemd naar deze boerenplaats. Hij liet het onderstaande schilderij maken in 1818. Rechts boven aan het schilderij staat boven het kompas een kleine afbeelding van het wapen op de grafzerk van Arent Heeres en Pieter Jacobs van Allema. Het wapen op de grafzerk staat in uitgewerkte vorm op de site van het CBG. Het is sinds 17 juni 2008 geregistreerd voor alle naamdragende nakomelingen van deze Bette Lammerts Alma.  Maar deze Bette Lammerts Alma stamt niet af Pieter Jacobs van Allema. Hij is de stamvader van de tweede familie Alma uit Bedum. Deze familie is Nederlands Hervormd.
Het wapen op de grafzerk van Arent Heeres en Pieter Jacobs van Allema.
Kaart der bouw en weylanden van B.L. Alma te Bedum, de Oude Borg ALMA genaamd (b)
Site Map
ALMA  HERKOMST
ALMA uit BEDUM