NATIONALE MILITIE Het is niet duidelijk of Carl Suren zijn tijd heeft uitgediend bij de Nationale Militie. Wél duidelijk is, dat hij op 7 maart 1860 een oproep heeft ontvangen om voor de Militie-Raad te verschijnen, indien hij meent recht te hebben op vrijstelling:
SCHUTTERIJ
Het is mij niet duidelijk, of Carl inderdaad die vrijstelling heeft gekregen.  Hij is wel ingedeeld geweest bij de Schutterlijke Dienst, getuige de onderstaande ontslagbrief van 15 augustus 1876 wegens bereiken van de maximale leeftijd:
Wat deze Schutterlijke dienst beoogt, staat in artikel 213 van de grondwet uit 1815: In alle gemeenten, welker bevolking binnen den besloten kring of omtrek der gebouwen, 2500 zielen en daarboven bedraagt, worden als van ouds Schutterijen opgerigt, tot behoud der inwendige rust. Deze Schutterijen dienen in tijden van oorlog en gevaar, tegen de aanvallen van den vijand. In andere gemeenten worden, in tijd van vrede, Rustende Schutterijen ingesteld, welke, in geval van oorlog, gezamenlijk met de vorengemelde dienen als een Landstorm, tot verdediging des vaderlands. Behalve het organiseren van een beroepsleger in de vorm van de vaste Zee- en Landmacht en het optuigen van een uit vrijwilligers en dienstplichtigen bestaande Nationale Militie voelt de wetgever dus de behoefte, ook op stedelijk niveau een (para)militaire organisatie te vestigen in de vorm van Schutterijen. Deze plaatselijke Dienstdoende Schutterij is in de eerste plaats een organisatie van burgers die naast hun dagelijkse werkzaamheden gedurende een aantal jaren binnen de gemeente schutterlijke plichten vervullen. In een aantal gevallen wordt vrijstelling verleend, bijvoorbeeld wanneer een persoon kleiner is, dan 1 el en 570 strepen (= 1,57 meter). Stond op de pas van Carl in 1856 nog een lengte van 1,37 meter: tussen zijn 25e en 35e verjaardag (Schutterijplichtige leeftijd, gedurende een periode van 5 jaar) is hij gegroeid tot minimaal 1,57m, want hij heeft geen vrijstelling genoten.
Site Map Site Map
SUREN