NATURALISATIE Johann Joseph wordt genaturaliseerd bij de wet van 9 dec. 1881 (Staatsblad 226).(b) Hij wordt (weer) ingeschreven op het adres Groote Hoogstraat 6 (b). Het nieuws over de goedkeuring van het betreffende wetsontwerp staat op 20 oktober 1881 in de Leeuwarder Courant. Leeuwarder Courant 20 oktober 1881. In de bijlagen van de Handelingen der Staten-Generaal 1880-1881 vinden we een verklaring voor het feit, dat Johann Joseph voor de tweede maal ‘de verschuldigde regten’ moet betalen. In de memorie van toelichting op pag 170 vinden we onder nummer 4 en 5 het volgende: ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J.J. Suren, te Leeuwarden. Wij WILLEM III, ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Joseph Suren bij de wet van den 13den November 1879 (Staatsblad n°. 182) is genaturaliseerd; dat die naturalisatie krachtens het laatste lid van art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad O. 44) is vervallen; dat hij daarna aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om op nieuw als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overlegging der bewijsstukken opgenoemd in art. 6 der laatstgenoemde wet, heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 dier wet; Zoo is het, dat Wij, den Rand van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan hij deze: Eenig artikel. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Johann Joseph Suren, koopman, geboren te Winterberg (Pruissen) den 5den October 1844, wonende te Leeuwarden, provincie Friesland. Lasten en bevelen, enz, MEMORIE VAN TOELICHTING. Bij de wet van den 13den November 1879 (Staatsblad 182) werd aan Johann Joseph Suren de hoedanigheid van Nederlander toegekend, Daar hij echter verzuimd heeft om binnen den bij art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44) gestelden termijn de hem verleende brieven van naturalisatie aan bet bestuur zijner woonplaats to vertoonen, onder aflegging der verklaring dat hij de naturalisatie aannam, is die naturalisatie, ingevolge het derde lid van gemeld art. 9 vervallen. Volgens den adressant is de oorzaak van dit verzuim hierin gelegen, dat zijn advocaat, die voor hem het verzoekschrift had opgesteld, de gemeente Leeuwarden met der woon had verlaten, zonder hem in te lichten omtrent de op hem rustende verpligting. Hij heeft alsnu op nieuw een verzoek (*) om naturalisatie in ingediend. De daaromtrent ingewonnen berigten van den procureur-generaal te Leeuwarden en den Commissaris des Konings in Friesland en het omtrent adressants eerste verzoek ingesteld onderzoek geven de Regering voldoende aanleiding tot het doen der tegenwoordige wetsvoordragt. De Minister van Justitie, A. E. J. MODDERMAN.   Leeuwarder Courant 28 januari 1887. Op 28 januari 1887 staat er nogmaals een bericht in de Leeuwarder Courant betreffende een naturalisatie. Volgens de gegevens van de Burgelijke stand is het nu Johannes Jodokus, die bij wet van 20 januari 1887 wordt genaturaliseerd (b). Hieronder een kopie van de akte van naturalisatie, beschikbaar gesteld door dhr. Carl Suren uit Amsterdam. De naturalisatie van Carl (als die al heeft plaatsgevonden) heb ik niet aangetroffen. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen, dat ook Carl Nederlander is geworden, getuige onderstaande oproep om te verschijnen voor ‘den Militie-Raad’ op zaterdag 24 maart 1860 (zie volgende pagina). Kennelijk was Carl van mening recht te hebben op vrijstelling of hij had een vervanger. SAMENVATTING Ongeveer 60 jaar nadat vader Johann Heinrich Suren de crediteuren van de overleden Jacob Kinkel in Leeuwarden opspoorde, hebben zijn drie zonen in Leeuwarden een winkel in manifacturen met daarboven een opslagruimte aan de Kelders en een woonhuis in de Groote Hoogstraat. Van twee van de drie zonen heb ik een bericht aangetroffen betreffende hun naturalisatie.  
NATURALISATIE
Site Map Site Map
SUREN