INLEIDING Op 21 mei 1989 wordt de ‘Genealogie Zeestraten’ door G.C.A. Luyben uit Nieuw-Vennep voor het eerst aan de familie getoond op een feestelijke reunie in Hotel-Restaurant ‘De Witte Raaf’ te Noordwijk. Dit boek vormt, samen met de uitgebreide aantekeningen van Rina Mönch, de basis van een nieuw onderzoek naar de voorouders van mijn echtgenote Nicoletta Catharina Maria Zeestraten. Daarnaast heeft mijn correspondentie met Pieter van der Hoeven van de Hollandse Vereniging voor genealogie ‘Ons voorgeslacht’ veel waardevolle gegevens opgeleverd. De resultaten van mijn onderzoek tot nu toe (2018) kunnen het beste worden gepresenteerd door een splitsing aan te brengen in twee delen: Dit eerste deel start in Noordwijk met Cornelis Symonszn., gehuwd met Marytje Jansdr. De oudste vermelding, die ik van dit echtpaar heb teruggevonden stamt uit ca. 1575. Het tweede deel start in de vijfde generatie met Jacob Corneliszn. van Seestraten, gehuwd met Marijtje Simonsdr. Zij verhuizen ca. 1683 van Lisse naar de omgeving van Noordwijkerhout en Vogelenzang bij Bloemendaal, waar ze de boerderij kopen van de ouders van Jacob. Ik heb de scheiding tussen deze twee delen juist hier gelegd, omdat alle huidige ‘Zeestratens’ afstammen van deze Jacob (hij leefde van ongeveer 1655 tot 1706). De latere generaties kunnen veelal worden gevonden uit de DTB-boeken en vanaf ca. 1811 uit de Burgerlijke stand. Bij oudere generaties gaat dat vaak niet meer. DTB-gegevens ontbreken of zijn slecht leesbaar. In het doopboek van Bloemendaal staan de eerste jaren bijvoorbeeld geen ouders vermeld. Alleen de namen van de dopeling en de doopgetuigen. Er moet dus naar een aanvullende methode worden uitgezien, waarbij met name die gegevens van belang zijn, die informatie geven over de koppeling tussen generaties. Gelukkig waren de ‘Zeestratens’ niet onbemiddeld, zodat zij veel onroerend goed kopen en verkopen, hetgeen wordt vastgelegd in wat we nu noemen ‘het Oud Rechterlijk Archief’ ofwel ORA. Citaat van Pieter van der Hoeven: Aan- en verkoop van onroerend goed vindt dikwijls plaats binnen de directe of aanverwante familie, bijvoorbeeld bij het (her)verdelen van een erfenis. De gangbare procedure bij het scheiden van een boedel uit een erfenis is, dat het onroerend goed wordt gekaveld. Bij voorkeur natuurlijk in stukken van ongeveer gelijke waarde voor elke erfgenaam of groep erfgenamen (staak/staken). Bij gebrek aan voldoende gelijkwaardige percelen worden de kavels door middel van loting toegewezen aan erfgenamen. Herverdeling van de kavels of gedeelten daarvan kan vervolgens door onderlinge verkoop plaatsvinden. De namen en de familierelaties, die in deze verkoopaktes worden genoemd, zijn dan een basis voor de ontwikkeling van de genealogie. Einde citaat. Uit de manier van toewijzing van de erfenis, of delen daarvan, volgt al dat de lijst van namen en de genoemde familierelaties niet volledig hoeven te zijn. Over het algemeen ontbreken leeftijden van de vermelde personen alsmede data van geboorten en huwelijken. Toenamen ontbreken eveneens dikwijls, of verschillen bij verschillende vermeldingen van dezelfde personen. Ook komt het voor, dat twee verschillende personen dezelfde voornaam hebben, hetzelfde patroniem en dezelfde achternaam. Kortom, interpretatie van de gegevens moet met zorg geschieden. En verder is bijvoorbeeld nog onderzoek mogelijk aan de hand van oude notariele archieven (ONA), waarin bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en testamenten worden vermeld. In de navolgende pagina’s bouw ik met deze gegevens de stamreeks op van Cornelis Symonszn., gehuwd met Marytje Jansdr. tot Jacob Corneliszn. van Seestraten, die ca. 1684 in het huwelijk treedt met Marijtje Simonsdr. Dat betekent, dat er per generatie maar één zoon wordt uitgewerkt. De andere kinderen worden wel vermeld (indien mogelijk mét echtgeno(o)t(e), maart niet verder uitgewerkt. Ik beperk de vermelding van gegevens daarbij tot die gegevens, die (eventueel in combinatie) een conclusie rechtvaardigen over een koppeling tussen generaties of over andere familieverbanden. In de vermeldingen staan de belangrijke onderdelen dikgedrukt en onderstreept. Deze vermeldingen zijn niet altijd direct overzichtelijk. In dat geval werk ik de vermelding uit in de vorm van een relatieschema. Mijn beschouwingen en opmerkingen staan cursief in blauw. De overige teksten zijn in zwart. In de oudste generaties wordt de naam ‘Zeestraten’ nog niet gebruikt. Er worden alleen patroniemen gebruikt. Later wordt als achternaam eerst ‘Den Boer’ gebruikt en daarna pas ‘Zeestraten’ of ‘Zeestraten alias Den Boer’, maar ook ‘Beeckman’ of ‘van Noortwijck’ komt voor. Alles uiteraard met verschillende spellingsvarianten. Eén van deze spellingsvarianten (Seestraeten) staat steeds bovenaan de pagina’s van dit eerste deel. De pagina’s in het tweede deel vermelden steeds de variant ‘Zeestraten’ boven aan de pagina. Cornelis Symonszn. en Marytje Jansdr. leefden vanaf ca. 1550 in Noordwijk. Reden om op de pagina na de bronvermeldingen eerst iets over de geschiedenis van deze plaats te bekijken aan de hand van De Atlas van Noordwijk.
SEESTRAETEN
INLEIDING