V CORNELIS CLAESZN. ZEESTRATEN ev. WILLEMPJE WILLEMSDR. Over dit echtpaar staat meer informatie in het ‘Vervolg op de Hollandsche Consultatien en Advysen’ (aanwezig in de Amsterdamse Universiteits bilbliotheek 1771/1800) vanaf pag. 316. CIII. ADVYS. 1e Mobilia non habent sequelam ex causa hypotheca. 2e Wanneer een transport actione revocatoria kan worden gerescindeerd. Gezien by de ondergeschr. zekere notariale acte van accord en transport, op den 21 maart des jaars 1683. Voor den NOTARIS LEONARD VAN ASPEREN. en zekere getuigen bin- nen de stad Haarlem, aangegaan en gepasseert tusschen CORNE- LIS CLAASSEN ZEESTRATEN en WILLEMPJE WILLEMS, egte lieden, woonende te Vogelenzang, ter eenre, en JA- COB CORNELISSE ZEESTRATEN, woonende tot Lisse, ter andere zyde, en gelet op de vragen daar uit voorgesteld. Dunkt (onder correctie) gepraesupponeert, dat de voorn. COR- NELIS CLAASSEN ZEESTRATEN en WILLEMPJE WIL- LEMS het voorsz. transport geensints hebben gedaan met me- ninge en intentie, om haar Crediteuren daardoor te fraudeeren en te verkorten, en dat uit dien hoofden hetzelve transport, actione revacatoria, niet kan werden gerescindeert, maar dat het zelve transport by de voorsz. transportanten alleen is geschied uit die consideratiën, dat zy lieden zynde geworden oude lie- den, en zulks door haar ouderdom onbekwaam, om de bouwne- ringe langer naar behooren waartenemen, en genegen zynde het overige van haar leven in stilheid en gerustheid door te brengen, door denzelven transporten hebben willen bezorgen, en als van een van haar kinderen voor de getransporteerde goederen koopen, 't geen haar tot alimentatie en onderhoud, zo in kost en drank als kledinge en andere noodzakelykheden, zowel in ziekte als ge- zondheid, na haar staat en gelegenheid, haar leven lang geduu- rende van noden zouden zyn; dat midsdien, by aldien naderhand eenige Crediteuren van dezelve Transportanten zouden willen voor den dag komen,die zouden willen sustineeren, al voor dato van den voorsz. transporte, regt van legaal hypotheecq te hebben gehad, en als nog te hebben op alle de goederen van de voorsz. Transportanten, en zulks mede op de voorsz. getransporteerde, het zelve regt van legaal hypoteecq zodanige Credi- teuren geensins zoude kunnen te stade komen, nog te patroci- neeren, om uit kragte van dien reëlyk aan te spreken en te ver- volgen de voorsz. getranspoteerde goederen, gemerkt een zeer bekende leere der doctoren, en een onwedersprekelyke zo hier te Landen als in Vrankryk, rn elders in de praqtyque gere- cipieerd axioma is, quod mobilia non habent fequelam excaufa hy- pothecae, en gelyk de Franfche Schryvers zeggen en leeren, meu- bles nónt point de fuite, Chaffan ad Confuctud. Burgund. Rubr. 5. §.3. §. adde H. de groot, in zyne Inleiding tot de Hollandfche Regtsgel. 2. boek, 48. Deel, no. 34 & Groenew. Ibid in notis, ut & ad leg. 14 Cod. De obligat. No I & DD. ibid allegat. Zonder dat hier jegens eenigsints in consideratie komt, dat by den voorsz. accorde en transporte geconditioneert is, dat de voorsz. eerste Comparanten en Transportanten op de wooninge, waar- op zy als toen waren woonende, zouden blyven woonen, en de bouwerye aldaar met de getranfporteerde goederen en beesten zouden blyven waarnemen, zo lange de laatsten Comparanten zoude verstaan en goedvinden, en het geen by Chaffen d. rubr. 5. §. 3. no 3. daaromtrent geleerd word, qued ifta confuetudo, moblilia non habent fequelam per hypothecam, limitanda videatur, quando debitor per claufulam precarii aut conftituti confideretur, se tenere fua bon mobilia, & poffidere nomine Creditoris pro debito: nademaal het met transport zodanig niet is gelegen, als in het geval, waarvan Chaffan. d. loc. spreekt, want by het voorsz. transport is niet geconditioneert, dat de Transportanten de getransporteerde goederen precario zoude blyven bezitten; maar gemerkt den laatsten Comparant JACOBUS CORNELISSE ZEE- STRATEN niet alleen nog in huur was hebbende zyne woo- ninge en landeryen tot Lisse, waarop hy als toen was woonen- de, maar ook in de voorleden jaare 1682. van de Heeren Re- genten van het Gasthuis binnen de stad Haarlem in huure hadde aangestaan de wooninge en landen, daar op de eerste Compa- ranten en Transportanten als toen woonagtig waren, en over- zulks den laatsten Comparant die twee wooningen met de aan- hoorige landeryen te gelyk niet konde bewoonen en bebouwen, zo is in den voosz. Accorde en transporte tot voordeel en in faveur van de laasten Comparant gedaan influeeren, dat de voorsz. eerste Comparanten en Transportanten op de voorsz. wooninge zouden blyven woonen, en aldaar met de voorsz. getransporteerde goederen de bouwery zouden waarnemen, (nota) voor denzelven tweeden Comparant, zo lange hy zulks zoude verstaan en goedvinden, zodanig dat alle de vooor- en na- deelen, in dezelve bouwery vallende, zouden zyn en blyven voor den laasten Comparant, zonder dat ook de eerste Comparanten daar voor iets meerder dan haar bedongen onderhoud en alimen- tatie zouden genieten, en wyders met expres beding, wanneer de eerste Comparanten en Transportanten niet langer in de voorsz. bouwery willen continueeren, dat alsdan de voorsz. laasten Comparant en zynde erven gehouden zullen zyn, de eerste Comparanten en Transportanten (zynde zyne ouders) in zyne eigene huizinge, of andersinds by eerlyke en vroome lie- den de voorsz. alimentatie of onderhoud te moeten bezorgen. Kunnende het voorsz. transport ook niet gezegd worden, in fraudem creditorum geschied te zyn, byaldien de respective Com- paranten met een goed gemoed, en ter goeder trouwe, en zon- der eenige captie of dissimulatie, met eede solemneel kunnen verklaren, dat zy ten tyden van het doen den vooorsz. tran- sporten niet geweeten hebben, dat de eerste Comparanten en Transportanten als toen eenige Crediteuren waren hebbende; en dewyl dat den voorsz. laatsten Comparant, de voorsz. ge- tansporteerde goederen bekomen heeft, ex caufa onerfa, vel- titulo onerofo, met de last van daar voor de eerste Comparanten, in kost, drank, kleedinge en andere noodzakelykheden te moe- ten alimenteeren en onderhouden, midsgaders in alles gerak en gemak te doen, zo wel in ziekte als gezondheid, zodanig als naar derzelver staat gelegenheid zal behooren, en de laasten Comparant onbewust en onbekend is van eenige fraude, of dat het zelve transport zoude geschied zyn, om daardoor de Crediteuren van de eerste Comparanten en Transportanten te frauderen en te verkorten, dat overzulks het voorsz. transport actione reyocatoria niet en kan werden gereseindeert in preju- ditie van den voorsz. laatsten Comparant, die nogthans anders de rescissie van den voorsz. contracte zoude moeten leiden, als hy van eenige schulden geweeten hadde, fac. text. in leg. 6 §. 8. D. qua in fraud. creditor. vide Consultat. van de Hollansche Regts- geleerdheid, 2. stuk, 3. deel, Conf. 174. Aldus geadviseert in 's Gravenhage, den laatften juni 1683. (was getekend) ADRIAAN COETENBURG en P. SCHOON. Uitgever: Gartman, Hendrik Datum: 1780 Uit deze akte blijkt onder meer dat: Cornelis Claes van Seestraten en Willempje Willemsdr. (echtelieden) op 30 juni 1683 beide nog in leven zijn en woonachtig in Vogelenzang. Jacob Corneliszn. Zeestraten (in 1682 en 1683 ‘in huur was hebbende zyne wooninge en landeryen tot Lisse, waarop hy als toen was woonende’) een zoon is van dit echtpaar, op datum akte wonende in Lisse. Cornelis en Willempje het rustiger aan willen gaan doen en daarom hun woning en landerijen verkopen aan Jacob, op voorwaarde, dat Jacob (en zijn erven) met deze woning ook alle lusten en lasten overneemt en dat hij zijn ouders zal verzorgen, ook als zij niet meer in deze woning willen blijven wonen: ‘laasten Comparant en zynde erven gehouden zullen zyn, de eerste Comparanten en Transportanten (zynde zyne ouders) in zyne eigene huizinge, of andersinds by eerlyke en vroome lie- den de voorsz. alimentatie of onderhoud te moeten bezorgen’. In de akte staat, dat Jacob in Lisse woont. Een andere bron bevestigt dit: Uit het Kohier van het familiegeld uit 1680 (Gemeentearchief Lisse, inv. nr. 229) blijkt, dat Jacob Cornelis Zeestraten in Lisse woont in 1680: Hij is ‘koeyhouder’ en woont daar met ‘een vrouw, een kint beneden de acht tot vier jaren, twee kinderen beneden de vier jaren, met twee bouw meijts of knechts’. Jacob is dus getrouwd vóór 1676. Het oudste kind is geboren tussen 1672 en 1676 en de twee andere kinderen tussen 1676 en 1680. De naam van zijn vrouw wordt niet vermeld. Jacob zal dus rond 1683 verhuizen van Lisse naar Vogelenzang. Met deze akte hebben we aansluiting met deel 2 van de genealogie Zeestraten. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Jacob Cornelis Zeestraten e.v. Marijtje Simonsdr.
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
STAMREEKS (GV)