IV CLAES ADRIAENSZN. van SEESTRATEN (of ‘DEN BOER’) ev. TRIJNTJE CORNELISDR. Op veel plaatsen staat Trijntje Cornelisdr. vermeld als Trijntje Cornelisdr. Hammerlaen, dochter van Cornelis Jorisz. en Maertgen Maertensdr. Dit is onjuist. Pieter van der Hoeven schreef mij hierover: Deze Trijntgen Cornelisdr. was géén dochter van Cornelis Jorisz. en Maertgen Maertensdr. Dit echtpaar had weliswaar een dochter Trijntgen maar die trouwde 1. met Joost Jansz. Vos de Hoogwerf en 2. met Pieter Pietersz. 't Hart. (zie: D.J. Noordam, Families Molenwerf en Van Adrichem te Naaldwijk e.a., in: Ons Voorgeslacht jrg. 29 (1974), blz. 192). Deze Cornelis Jorisz. was overigens géén Hammerlaen. Zijn nageslacht noemde zich Molenwerf. Slechts één zoon van Cornelis Jorisz. en Maertgen Maertensdr., Adriaen Cornelisz., nam de naam van zijn schoonvader, Hammerlaen, aan. Dit is de Adriaen Cornelisz. die in Naaldwijk op 20-8-1600 trouwde met Maritgen Jacobsdr., dochter van Jacob Cornelisz. Hammerlaen uit Wilsveen. Voor deze familie zie: Th.P. van Zijl, Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen (als boekje uitgegeven in 1994 maar ook beschikbaar op Hogenda) 1623 HOOFDGELD Noordwijkerhout. Claes Adriaensz. den Boer ende Trijntgen Cornelisdr. sijn huijsvr mitsgaders Warbout, Dirck, Pieter, Cornelis, Adriaen, Henrick, Maritgen, Trijntgen, Anna, Duijffgen ende Trijntgen(!) Claes zoonen ende dochteren - 13 hoofden Als Claes en Trijntje in 1623 11 kinderen hebben, zullen zij naar schatting zijn gehuwd tussen 1600 en 1610. 3 mei 1651 ORA Noordwijkerhout en De Zilk, inv. nr. 481 (1640-1656); Folio 7v. (bundel 12). Trijntje Cornelisdr. wede Claes Adriaenszn. van Seestraeten met Warbout Claeszn. haar zoon en gekoren voogd voor de helft, wijders Warbout Claeszn. van Seestraeten voor hem zelve en vervangende Trijntje Claesdr. zijn zuster, Dirck en Hendrick Claeszn. van Seestraeten en nog Warbout Claeszn. als procuratie hebbende van Pieter, Cornelis en Adriaen Claeszn. van Seestraeten, Jacob Leendertszn. gehuwd met Maertje Claesdr., Pieter Jacobszn. gehuwd met oude Trijntje Claesdr., Pieter Franszn. gehuwd met Anna Claesdr. en Pieter Corneliszn. Craen gehuwd met Duyfje Claesdr. allen haar kinderen voor de andere helft verkopen Beatrix van Heussen wede Jacob van der Mij 4 hond wei- of hooiland, belend ZW Tomas Pieterszn. laan, NW en NO de erfgenamen van Abraham Benting en ZO mr Everard van Lodesteyn, belast met 11 of 12 st per jr erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst, voor 700 KG gereed geld. 26 mei 1655 ORA Noordwijkerhout en De Zilk, inv. nr. 481 (1640-1656); Folio 19. (bundel 15). Trijntje Cornelisdr . wede Claes Adriaenszn. den Boer met Jan Huygenzn. haar gekoren voogd, wijders Warbout Claeszn. en Dirck Claeszn. voor hen zelve en vervangende Maertje Pietersdr. weeskind van Pieter Claeszn., nog Cornelis Claeszn., Adriaen Claeszn. en Hendrick Claeszn. mitsgaders Jacob Leendertszn. man en voogd van Marytje Claesdr., Pieter Franszn. gehuwd met Annetje Claesdr., Pieter Corneliszn. Craen man en voogd van Duyfje Claesdr., Jan Hendrickszn. gehuwd met jonge Trijntje Claesdr. en Pieter Jacobszn. namens zijn weeskind gewonnen bij oude Trijntje Claesdr., allen kinderen en kleinkinderen van Claes Adriaenszn. den Boer bij Trijntje Cornelisdr. verkopen Marytje Pietersdr. wede Cornelis IJsbrantszn. en haar kinderen een woning als huis met schuur, barg en boomgaard alsmede 3 morgen land volgens de oude brief van 21-11-1613, 2 morgen land volgens de brief van 11-3-1627, 10 hond 58 roe land volgens de brief van 16-3-1634, 8 hond 60 roe land volgens de brief van 24-11-1608 en 28-12-1610, 4 morgen 1 hond land alsmede een stuk geestland van 3 morgen volgens de akte van scheiding gepasseerd voor notaris en getuigen binnen Noordwijk op 13-9-1613, 5 hond geestland en 4 hond geestland volgens de brief van 11-3- 1627, belast met een erfpacht van 3 KG 19 st per jr tbv de erfgenamen van Willem Hanneman voor 13500 KG. Bovenstaande vermeldingen koppelen, samen met de vermelding in ORA Noordwijk 167-11 op de vorige pagina, drie generaties aan elkaar: niet alleen de namen van de beide ouders van Nicolaes en Trijntje worden genoemd, maar ook de namen van hun kinderen. Kinderen uit dit huwelijk (volgorde niet bekend, aanvullende informatie vermeld in blauw cursief): 1. Warbout Claeszn.(van Seestraten) e.v. Trijtge Petersdr., 2. Trijntje (de oude) Claesdr. e.v. Pieter Jacobszn., 3. Dirck Claeszn. (van Zeestraten) e.v. Grietje Adriaensdr., Naam echtgenote vermeld in: ORA Lisse, inv. nr. 8 (1645-1660); folio 56 d.d. 8 december 1647 en ORA Noordwijkerhout, inv. nr. 482 (1656-1662); folio 17 en 28v d.d. 16 februari 1658. 4. Hendrick Claeszn. (Zeestraten) e.v. Annetgen Pietersdr. Craen, Naam echtgenote vermeld in ELO Toegang 170.1.04 (regesten ORA Alkemade), inv. nr. 87, folio 338, d.d. 20 juni 1695. 5. Pieter Claeszn. e.v. Lijsbeth Leendertsdr. (Claverweijde), Dit huwelijk volgt uit een combinatie van aktes zoals in onderstaande figuur is uitgewerkt. 6. Cornelis Claeszn. (van Seestraten) e.v. Willempje Willemsdr.,…………………….volgt V 7. Adriaen Claeszn. e.v. Maritje Michielsdr. (van Bronsgeest), Naam echtgenote o.m. vermeld in: ORA Noordwijk, inv. nr. 178, folio 123, d.d. 28 september 1664 ORA Noordwijk, inv. nr. 178, folio 183v, d.d. 6 juli 1665 ORA Noordwijk, inv. nr. 178, folio 198, d.d. 14 mei 1666 Hieruit blijkt, dat Maritje na het overlijden van Adriaen ieder jaar geld moet lenen. 8. Maertje Claesdr. e.v. Jacob Leendertszn. (van Claverweijde) Zie onderstaande figuur met toelichting. 9. Trijntje (de jonge) Claesdr. e.v. Jan Hendrickszn., 10. Anna Claesdr. e.v. Pieter Franszn. en 11. Duyfje Claesdr. e.v. Pieter Corneliszn. Craen. Er is ook sprake van een kleinkind, maar de naam wordt niet genoemd.
Neeltje Jacobsdr . Leendert Hendrickszn . Claverweijde Dirk Willems Steenvoorden Jan Leendertszn . v. Claverweijde Jacob Leendertszn . v. Claverweijde Leendert Leendertszn . v. Claverweijde Aegje Leendertsdr . Adriaen Leendertszn . v. Claverweijde (of Block) Lijsbeth Leendertsdr . Leendert Janszn . Marijtje Pietersdr . met als voogd : Dirck Claeszn . v. Zeestraten broer  van Pieter Leendert Pieterszn . Duyndam N.N. Pieter Claeszn . v. Zeestraten Cornelis Crijn  (de oude ) Lijsbeth Jaepje Leendert Crijn  (de jonge ) Adriaen X XX N.N. Trijntje Jansdr . Dammas Hendrickszn . van Leeuwen Nicolaas Adriaenszn . v. Seestraeten Trijntje Cornelisdr . Marytje Claesdr .
Bovenstaand relatieschema heb ik (naast de hierboven al geciteerde aktes) ook samengesteld uit een combinatie van verschillende andere vermeldingen: ORA Noordwijkerhout, inv. nr. 482 t/m 484, folio 9v, d.d. 7 mei 1656. Jan Leendertszn., Dammas Hendrickszn. voor haar zelve, Leendert Janszn., Jacob Leendertszn. van Claverweyde en Leendert Leendertszn. van Claverweyde, Dirck Claeszn. Van Zeestraten voogd over Marytje Pietersdr. en Leendert Pieterszn. Duyndam , allen vervangende Adriaen Leendertszn. van Claverweyde zijne kinderen, allen erfgenamen van Neeltje Jacobsdr. wede Dirck Willemszn. van Steenvoorden verkopen juffr. Marya Coddeus en Sr Jacob den Dubbelden wonende Noordwijk 9 hond 40 roe land genaamd Hobbenbroeck, belend NO en ZO Sr den Dubbelden, ZW de Schilpweg en NW Symon Janszn., Maerten Corneliszn., Sr den Dubbelden en Cornelis Jacobszn. Voocht. Voldaan met een obligatie van 925 KG. ORA Sassenheim, inv. nr. 4, folio 87, d.d. 23 mei 1657. Jan Leendertszn., Dammas Hendrickszn. van Leeuwen voor hem zelve en hem sterk makende voor Leendert Janszn., zoon van Jan Leendertszn., Jacob Leendertszn., Leendert Leendertszn. voor hem zelve en als procuratie hebbende van Adriaen Leendertszn. Block vader voor hem zelve en Cornelis Adriaenszn. en Crijn Adriaenszn. beiden mede voor hen zelve en hen sterk makende voor Lijsbeth Adriaensdr., Jaepje Adriaensdr., Leendert Adriaenszn., jonge Crijn Adriaenszn. en Adriaen Adriaenszn. hun zusters en broers allen kinderen van Adriaen Leendertszn. volgens procuratie gepasseerd voor Joannes Beigman notaris te Cudelstaart onder Uithoorn van 3-5-1657, item Leendert Pieterszn. Duyndam gehuwd met Aegje Leendertsdr., Dirck Claeszn. van Zeestraten als voogd over Marytje Pietersdr. dochter van Lijsbeth Leendertsdr., allen erfgenamen van ? laatst weduwe van Dirck Willemszn. van Steenvoorden verkopen Maerten Janszn. Wassenaer 1 morgen 246 roe land een gedeelte van een partij van 1 morgen 5 hond 48 roe waarvan de rest toebehoort aan de Abdij van Rijnsburg, belend in zijn geheel ZO en ZW de Abdij voorsz., NW de Heerweg en NO de heer Lantschot. Voldaan met een custingbrief van 1200 gulden. ORA Noordwijk, inv. nr. 177, folio 159, d.d. 30 mei 1661. Dammas Hendrickszn. van Leeuwen bakker alhier en verklaart in kwaliteit als gehuwd zijnde met Trijntje Jansdr. voor de helft erfgenaam van Leendert Janszn. en bij akte van scheiding het recht verkregen hebbende van de wederhelft van Jan Leendertszn. van Claverweyde verkoopt Cornelis Corszn. wonende te Leiden een custingbrief door Cornelis Dirckszn. timmerman op 2-7-1656 tbv Leendert Janszn. gepasseerd tlv Willem Wouterszn., pro resto 250 gulden, voor 222 gulden 11 st 13 p contant.
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
STAMREEKS (GIV)