HEERE BERENDS BOT en CATHARINA WILLEMS BOS Willem Bot is een zoon van Heere Berends Bot (1800-1848) en Catharina Willems Bos (1814- 1882). Na het overlijden van Heere treedt Catharina nogmaals in het huwelijk en wel met Bernardus Anthonius Somers. Deze pagina gaat over het huwelijk van Heere en Catharina. De volgende over het tweede huwelijk van Catharina. 21 juni 1832 Huwelijkscontract tussen Heere Berends Bot (timmerman, wonende in Warfhuizen, 31 jaar) en Trientje Willems Bos (zonder beroep, wonende in Usquert, 18 jaar). Behalve de bruid en de bruidegom zijn ook de beide moeders aanwezig: Petronella Reinjes Feddema (moeder van de bruid) Trientje Tonnis (moeder van de bruidegom). De beide vaders zijn overleden. De gezamenlijk ingebrachte goederen (een waarde van f 3500,- ingebracht door de bruidegom en een waarde van f 1000,- door de bruid, zijnde een gedeelte van de erfenis van haar vader volgens de acte van scheiding den dertienden Juny achttienhonderd een en dertig voor den ondergetekenden Notaris (d.i. Meester Adriaan Jan van Royen residerende te Onderdendam), behoren tot een totale waarde van f 2000,- tot de gemeenschap van goederen. Al het meerdere valt erbuiten, evenals erfenissen, die Heere en Trientje zullen ontvangen. Winst en verlies gedurende het huwelijk wordt gemeenschappelijk. Wanneer het echtpaar kinderloos blijft, krijgt de langstlevende partner de gehele gemeenschap van goederen geschonken. Het wederzijdse lichaamstoebehoren blijft buiten deze schenking. Deze gaan naar de erfgenamen in de eigen familie (b). Opmerking: Catharina erft op 19 februari 1872 een bedrag groot f. 9.254,60 van haar moeder Petronella Reinjes Feddema (zie ook bij die datum). 29 juni 1836 Heere koopt op een publieke veiling 'Eene boerenbehuizinge en schuur getekend numero 143, met vaste en altoos durende beklemming van 36 bunder, 62 roeden en 80 ellen groen en bouwland, daar de gebouwen op staan, met de daarbij horende kwelder en aanwas, doende jaarlijks op midwinter tot vaste huur 280 guldens, staande en gelegen te Uithuizermeeden' (b). Opmerking: Volgens de overlijdensakte van Heere is hij in dit huis overleden. In de overlijdensakte van Catharina wordt geen huisnummer genoemd, alleen de overlijdensplaats Uithuizen. 2 mei 1845 Kornelis Coerts en Johanna Jans Lammerts, ehelieden, lenen 250 gulden van Heere Berends Bot, rentende vier guldens vijfentwintig cents ten honderd (b). 4 maart 1846 Heere koopt de 'vaste en altoos durende beklemming van 4 bunder, 52 roeden en 50 ellen land, doende jaarlijks op midwinter tot vaste huur 40 guldens, gelegen te Uithuizermeeden' (b). 3 juli 1848.  Heere overlijdt. Dat betekent dat de voogdij moet worden geregeld. 7 september 1848 Cornelis Coerts wordt benoemd tot toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Trientje (b). 17 september 1848 Trientje wordt benoemd tot voogdes over haar minderjarige kinderen. In deze acte wordt tevens bepaald, dat Trientje een hypotheek moet stellen groot fl. 1500,- ter borging van eventuele waardevermindering van het deel van de boedel dat de kinderen later zullen erven en waarvan Trientje nu nog het vruchtgebruik heeft (b). Trientje wil opnieuw gaan trouwen: met Bernardus Antonius Somers. Vóórdat dit huwelijk plaats kan vinden moet er een boedelbeschrijving en boedelwaardering worden opgesteld, zodat de erfenis kan worden verdeeld. 6 juni 1849 Registratie van het voornemen om Enno Boeles Hefting, deurwaarder te Uithuizermeeden, aan te stellen als deskundige voor het opstellen van een boedelbeschrijving en taxatie van de boedel van Trientje (b). 4 juli 1849   Acte van aanstelling van den deskundige Enno Boelens Hefting, deurwaarder te Uithuizermeeden. Enno Boeles Hefting wordt aangesteld als 'deskundige om te waarderen de goederen van Trijntje Willems Bos'. Enno legt de eed af ('Zoo waarlijk helpe mij God') dat hij deze 'voorgeschreven waardering deugdelijk, naar zijn beste wetenschap en overeenkomstig het voorschrift der wet zal doen'. 5 juli 1849   'Inventaris des Boedels tusschen wijlen Heere Berends Bot en zijne echtgenote Trientje Willems Bos te Uithuizermeeden (No 10249 dd 5 July 1849)' In het afschrift van de boedelbeschrijving wordt nog eens vermeld, dat Trientje de voogdes is over haar zes minderjarige kinderen. Nu staan ook de namen en de leeftijden van de kinderen vermeld: Berend (15), Willem (13), Rengenier (10), Trijntje (8), Johannes (6) en Petronella (4).  Zij zijn volgens deze akte 'bevoegd zich te noemen en te gedragen als eenigste erfgenamen naar de wet van wijlen hunnen vader Heere Berends Bot uit deszelfs huwelijk met opgemelde requirante'. Verder wordt nog genoemd Kornelis Coerts, goud- en zilversmid, in de kwaliteit van toeziend voogd (benoemd op 7 september 1848). De taxatie van de goederen is uitgevoerd door Enno Boeles Hefting (beëdigd op 4 juli). Het afschrift (inclusief de boedelbeschrijving) is gedateerd op 5 juli 1849. De oorspronkelijke akte (zonder boedelbeschrijving) is geregistreerd op 6 juni  1849. De inventaris bestaat uit een lange lijst van goederen (hierna een samenvatting), die tezamen een goed beeld geven van het boerenbedrijf: Bezittingen: Nog niet geoogste maar te velde staande vruchten f  3725,- ca. 43 ha met weide, klaver, rogge, gerst, haver, bonen, grauwe erwten, koolzaad, winterkool  en  zomerkool Levende have f  2313,- 10 koeien, 12 kalveren  en een stier,  11 paarden, 4 varkens, 24 schapen, waarvan 14 melkschapen, 10 lammeren en 20 hoenders Huismeubilia f   670,- Boeren gereedschappen f 1446,- (onder meer een karn met toebehoren ad. f 40,-) Linnengoed en lijfstoebehoren van Heere Berends Bot f   140,- Zilverwerken en contante penningen f       6,- Titels en papieren Het huwelijkscontract d.d. 29 juni 1832 Akte van de aankoop van de boerenbehuizing met schuur d.d. 29 juni 1836 Akte van de aankoop van de beklemming d.d. 4 maart 1836 Vordering op Kornelis Coerts in totaal f   610,- Schulden Diverse schulden tot een totaal van f  1142,78 Bezittingen minus schulden is totaal: f 7767,22 De onroerende goederen worden in deze inventarisatie niet gewaardeerd. Ook de oorspronkelijke aankoopbedragen worden niet vermeld. Zo vlak voor de oogst is er vrijwel geen contant geld in huis. Ook is er geen bankrekening o.i.d. Vrijwel al het vermogen zit in het boerenbedrijf. Het bedrijf lijkt vrijwel geheel zelfvoorzienend te zijn. Uit de inventaris blijkt dat er nog voldoende voer is voor de dieren en een nieuwe voorraad staat op het land. Het gezin heeft voldoende te eten. Er is vlees, melk, boter (er wordt gekarnd), rogge, kool en bonen. Na de oogst kunnen schulden worden afgelost en eventueel extra gebruiksvoorwerpen worden aangeschaft of investeringen worden uitgevoerd. 12 juli 1849 Akte ter bevestiging van de voogdij van Trientje Willems Bos, landbouwersche te Uithuizermeeden. Voor Mr. Beckeringh verschijnen Trijntje Willems Bos en: Aan vaders zijde: Jan Coerts, wonende op Den Hoorn, zilversmid, halve neef, Lambertus Lammerts, wonende te Uithuizen, grossier, halve neef, Aan moeders zijde: Johannes Willems Bos, zonder beroep, wonende te Usquert, oom, Jan Willems Boelens, zonder beroep, wonende te Usquert, aangehuwde oom. Verder is nog verschenen Kornelis Coerts, zilversmid te Uithuizen als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Trijntje. Trijntje verzoekt de overige aanwezigen haar voogdij over haar minderjarige kinderen te bevestigen, mocht haar  voorgenomen huwelijk met Bernardus Antonius Somers worden voltrokken. Aanwezigen zijn ‘eenparig in hun gevoelens, dat zij die voogdij moet blijven behouden´. Onderstaand een overzicht van de aanwezigen bij de bevestiging van de voogdij en hun familierelaties. Aan vaders zijde liggen de bevoegdheden bij Jan Coerts, zijn zoon en zijn schoonzoon. Aan moeders zijde hebben Johannes Willems Bos en Jan Willems Boelens het voor het zeggen. Deze laatste twee zijn volgens mij geen oom en aangehuwde oom (zoals in de aktes staat), maar respectievelijk broer en zwager. Bij aanklikken van de onderstaande figuur lichten deze personen en de aard van hun verwantschap in rood op. Diezelfde mensen zitten ook bij Mr. Beckering om nog een andere zaak te regelen. 12 juli 1849 Acte van somsbepaling ten laste van Trientje Willems Bos, landbouwersche te Uithuizermeeden. Cornelis Coerts is van mening dat 'na het opmaken van het Inventaris der nalatenschap van wijlen Heere Berends Bot is gebleken, dat de som van vijftienhonderd guldens, waarvoor de moeder hypotheek heeft moeten stellen, niet voldoende is, maar dat dit, volgens de inventaris behoort te zijn een som van vier duizend en zevenhonderd guldens' Trijntje en de overige aanwezigen stemmen hiermee in. De wijziging in de hypotheekstelling wordt diezelfde dag beschreven in aanwezigheid van Trijntje en Cornelis Coerts: 12 juli 1849 Afschrift voogdijhypothecatie door Trientje Willems Bos wed. Heere Berends Bot van Uithuizermeeden ten behoeve van hare minderjarige kinderen. ......'ter voldoening aan de bepaling van den Heer Regter in het kanton Onderdendam, vervat in een daarvan opgemaakt proces verbaal van de twaalfden July achttienhonderd negenenveertig, waarvan het Extract, houdende vermelding van behoorlijke registratie, aan ons is vertoond, tot zekerheid van het beheer der goederen, hare minderjarige kinderen toebehorende, ten belope eener Somma van Vierduizend zevenhonderd guldens, als speciaal hypotheek te stellen, en mitsdien te consenteren, dat door na te noemen Toezienden voogd, te haren laste, ten behoeve genoemde minderjarigen, ten belope der gemelde Somma, eene inschrijving worde bewerkstelligd, ten Kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Appingedam, op haar geregte halfscheid in eene Boerenbehuizingeen schuur geteekend numero 143....' Het borderel van de hypotheekinschrijving is bij deze akte gevoegd. Opmerking: Dit is dus nog steeds hetzelfde huis als 29 juni 1836 aangekocht door Heere Berends Bot.   18 juli 1849 Afschrift voogdijhypothecatie door Trientje Willems Bos, wed. Heere Berends Bot, van Uithuizermeeden ten behoeve van hare minderjarige kinderen. De verhoging van de hypotheek, zoals als voornemen beschreven in de akte van 12 juli, wordt uitgevoerd. Op de volgende pagina beginnen we met het tweede huwelijk van Catharina Willems Bos dat ze aangaat met Bernardus Antonius Somers.
Cornelis Ottes ten Oever 1755-1827 Veronica Willems Boelens 1759-1820 X 1809 Lambertus Lammerts 1813-1866 Johanna Coerts 1810-1854 X 1835 Kornelis Coerts 1818-1889 X 1844 Johanna Jans Lammerts 1812-1899 Adriaantje Cornelis ten Oever 1788-1855 Jan Alberts Coerts 1785-1861 Fokeltje Cornelis ????-1759 X 1752 Otte Jans 1731-1804 Jan Ottens 1700-1774 Trinje Jacobs ????-1769 X 1729 X 1782 Heere Berends Bot 1800-1848 Catharina Willems Bos 1814-1882 Regnerus Willems Bos 1817-1890 Wiena Maria ten Oever 1819-1891 X 1813 X 1832 X 1843 Willem Jacobs Bos 1777-1829 Petronella Reinjes Feddema 1791-1871 Jacob Jans 1737-1783 Trinje Willems 1749-1795 X 1769 X 1816 Jan Cornelis ten Oever 1789-1861 Johanna Wienkes Kamphuis 1795-1848 Jan Willems Boelens 1822-1895 Regina Willems Bos 1821-1881 X 1847 Johannes Willems Bos 1825-1909 Reina Scholtens 1843-1928 X 1864 Willem Freerks Boelens 1718-1785 Ariaantje Jans 1733-1791 Luurt Willems Boelens 1766-1805 Bouke Freerks 1754-1826 X 1789 Willem Luurts Boelens 1790-1847 Hilje Jans Klaver 1795-1829 X 1757 X 1813 Site Map Site Map
BOT
HEERE BERENDS BOT