NAKOMELINGEN. In dit deel van de website staan de nakomelingen van Jacob Peters (tot Spijck) en Peterke Henrix (tot Usquert). De herkomst  van de familie beschrijf ik in een ander deel van de website. In mannelijke lijn nemen de meesten de naam Alma aan. Sommigen staan alleen met hun patroniem in de aktes. Een kort overzichtsschema (gehuwde zonen) staat op de volgende pagina. Op de pagina daarna staat een tweede overzicht van de nakomelingen van Jacob Peters (tot Spijck) en Peterke Henrix (tot Usquert), maar daar staan ook de gehuwde nakomelingen in de vrouwelijke lijn bij. Globaal gezien kan bij dit overzicht worden gezegd, dat per generatie slechts ongeveer de helft van de kinderen in het huwelijk treden (soms zelfs nog minder), voor een groot deel veroorzaakt door jong overlijden. In dit tweede overzicht staan natuurlijk meer namen dan alleen ALMA. Veel voorkomende andere namen in dit schema zijn bijvoorbeeld: AMSING, BOS, HALSEMA en KETELAAR. De namen: MEIJER, MULLER, MULDER, PAAGMAN, SWART en WIERINGA zijn iets minder frequent. Voor een volledig overzicht verwijs ik naar de detailoverzichten op de laatste pagina. Maar eerst een kort intermezzo over het verband tussen patroniemen, achternamen en verwantschap. PATRONIEMEN, ACHTERNAMEN EN VERWANTSCHAP. Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland ca. 1811 (ca. 1876 in Duitsland), was iedereen vrij al of niet een achternaam te kiezen. Als iemand dan al een achternaam had (en niet alleen een patroniem), dient die vaak als onderscheiding. Bijvoorbeeld een aanduiding van (een vermeende) afkomst van een rijke en/of adellijke familie uit het verleden, een plaats, een boerderij of een veld van herkomst. Soms slaat het gebruik van de achternaam een generatie over en wordt daarna weer opgepakt. Soms voert iemand ook verschillende achternamen in verloop van de tijd. Met de invoering van de Burgerlijke Stand moet iedere volwassen man een achternaam kiezen. Vanaf dat moment wordt die achternaam of familienaam (soms ook geslachtsnaam genoemd), het gedeelte van de naam, dat hij of zij ontvangen heeft van de voorgaande generatie. In het algemeen is dat de naam van de vader en wordt op deze manier dus de familiale verwantschap via de mannelijke lijn aangeduid. Dat lijkt dan te leiden tot éénduidige conclusies, maar dat is maar schijn. Iedereen weet, dat mensen met dezelfde achternaam niet altijd bloedverwanten van elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naam ‘De Vries’ of ‘Jansen’. Maar ook de naam ‘Alma’ wordt gebruikt in 6 verschillende geslachten, die niet aan elkaar verwant zijn. Omgekeerd kan ook: mensen met verschillende achternamen kunnen wél bloedverwanten van elkaar zijn. VOORBEELDEN. In het overzicht van de gehuwde zonen van Hendrik Jans en Frouwke Lamberts is te zien, dat de  mannen verschillende achternamen aannnemen: ter Schouw Stiekema of Stijkema, Lammerts en Bot of Bottema. Datzelfde zien we in het overzicht van de gehuwde zonen van Otto Rempts en Hendrickje Jans.  De achternamen daar zijn: Ten Oever en Bos En ook in het overzicht van de gehuwde zonen van Ponse Ariens en Jentjen Jansen staan verschillende achternamen: Langeland en Bos Ik heb geen bloedverwantschap vast kunnen stellen tussen Otto Rempts en Ponse Ariens. Op de pagina van Margaretha Jans Wieringa zien we dat zij en haar echtgenoot Edo Wilms Alma Pieter Jacobs Allema and Trijntje Arents als gemeenschappelijke voorouders hebben. Verder is het opmerkelijk, dat de overgrootvader van Margaretha (=Johannes Martinus Redmers) een kleinzoon is van Cornelis Redmers and Aaltje Willems en dat de overgrootmoeder van Margaretha (= Catherina Jans, kleindochter van Pieter Jacobs Allema en Trijntje Arents en echtgenote van Johannes Martinus Redmers) een achterkleindochter is van (jawel) dezelfde Cornelis Redmers en Aaltje Willems. In onderstaand zien we ook een bloedverwantschap tussen Catharina Jans enerzijds en haar twee echtgenoten (Johannes Martinus Redmers en Reinder Jacobs Rijpma) anderzijds (zie vierde rij van onderen). De rode en zwarte gedeeltes komen overeen met mijn eigen kwartierstaat. Het rode gedeelte is een deel uit mijn stamlijn. De groene gedeeltes komen niet overeen met mijn kwartierstaat. In bovenstaand schema zijn naast het aangehaalde voorbeeld nog meer gevallen te vinden van bloedverwantschap tussen echtgenoten. De lijnen naar boven zijn makkelijk te volgen. Niet elke afstamming is ingetekend. Zo hebben ook Freerk Jacobs Alma (uit mijn stamlijn) en Derkje Willems Ubbe Jelmers en Trijntien Jansen als gemeenschappelijke betovergrootouders. Voor een deel zal de beperkte RK huwelijksmarkt debet aan zijn deze kwartierstaatherhaling binnen een klein aantal generaties, vóór 1850 nog versterkt door een beperkte mobiliteit. Als er ook gelet wordt op het vermogen van de familie van bruid en bruidegom, dan zal dat de mogelijkheden nog verder beperken. HENRICUS JANS SWART Een volgend voorbeeld vond ik in de Memorie van Successie van Henricus (Hindrik) Jans Swart (b) De memorie vermeldt, dat hij ‘in gevolge van het huwelijkscontract in dato der negenentwintigsten december achtienhonderd en dertien’ …. ‘met de ondergetekende in ongemeenschap van goederen is gehuwd geweest’. Ondergetekende zijn echtgenote is Joanna Hindriks Duurken. Volgens dat huwelijkscontract ontvangt Joanna 600 guldens in het geval Hindrik het eerst komt te overlijden, hetgeen het geval is. De rest wordt verdeeld onder de overige erfgenamen (onderstreping volgens de memorie): Elisabeth Derks Swart, ehevrouw van Roelf Smit, landbouwer wonende te Baflo. Catharina Derks Swart, ehevrouw van Paping, zilversmid wonende in Uithuistermeeden. Trijntje -, Derk -, Jurrien -, en Hillechien Derks Swart, beide eerstgenoemden meerderjarig, alle vier zonder beroep en bij hunne moeder inwonende, alle zes kinderen erfgenamen en representanten van wijlen hunnen vader Derk Jans Swart, in leven landbouwer te Maarhuizen, in echte verwekt bij Maria Derks landbouwersche woonachtig te Maarhuizen welke Derk Jans Swart  was een volle broeder van erflater. Harm Jurriens Mulder, landbouwer wonende te Nieuwcompagnie gemeente Hoogezand. Catharina Jurriens Mulder, ehevrouw van Lammert Berents Ekkel, tapper wonende te Kleinemeer, gemeente Sappemeer. Anna Jurriens Mulder, dienstmaagd wonende te Bedum. Theodorus Jurriens Mulder, boereknegt, wonende in de gemeente Veendam. Hillechien Jurriens Mulder, zonder beroep, wonende te Noorderhoogebrug. Hindrik Jurriens Mulder, zonder beroep, wonende te Kijl. Jan Jurriens Mulder, zonder beroep, wonende te Nieuwecompagnie. Alle zeven kinderen erfgenamen en representanten van wijlen Jurrien Jans Mulder in echte verwekt bij wijlen Elsien Jans in leven landbouwers te Windeweer gemeente Hoogezand, en aldaar overleden, welke Jurrien Jans Mulder was een vollen broeder van den erflater, zijnde de vier laatstgenoemde kinderen minderjarig, voor welk Hermannus Veenkamp, landbouwer, woonachtig te Kijl, gemeente Hoogezand als voogd occupeert. Johanna Egbertha Wijnkes Kamphuis, ehevrouw van Johannes Kornelius ten Oever, landbouwer woonachtig te Eenrum, enigst kind, erfgenaam en representant van wijlen Wijnke Kamphuis en Margaretha Jans Swart, welke laatstgenoemde was een halfzuster van den erflater. Hillechien -, Harmannus -, Bouwina -, Jan -, Wilhelmus - en Bernardus Geerts Swart, alle zes minderjarig, nog zonder beroep en bij na te vernoemen  hunne moeder inwonende, kinderen,  erfgenamen en representanten van wijlen Geert Jans Swart in leven landbouwer in Nieuwecompagnie gemeente Hoogezand, in echte verwekt bij Catharina Harms de Lange, landbouwersche te Nieuwecompagnie voormeld woonachtig, welke Geert Jans Swart was een halve broeder van den erflater. Margaretha Jans Swart, ehevrouw van Jan Rosing, voetbode der posterij te Groningen halfzuster van den erflater. Anna Jans Swart, ehevrouw van Bernardus Smit, kastelein wonende te Noorderhoogebrug Groningen, halfzuster van den erflater.   Boerenbehuizinge, land en roerende goederen en levende have worden in het totaal gewaardeerd op f. 9610,40. Maar in 1806 en 1811 heeft Hindrik veel geleend. De betaling van de rente van deze leningen loopt achter. Samen met nog enkele onbetaalde rekeningen wordt het passief van de boedel gewaardeerd op f. 11302,65. Er valt dus niets meer te verdelen. Onderstaand schema is een uitwerking van de familierelaties, zoals aangegeven in de memorie. De erflater Henricus is met rode letters aangegeven. Hij verdeelt zijn erfenis over zijn broers en zusters of (indien zij zijn overleden) over hun kinderen. De erfgenamen staan aangegeven met groene letters. Alle kinderen van Jan Derks Swart noemen zich ook Swart, behalve Jurrien. Die noemt zich Jurrien Jans Mulder. Uit bovenstaande voorbeelden moge blijken, dat de grenzen tussen bloedverwantschap en aanverwantschap niet scherp zijn te trekken. Patroniemen en achternamen kunnen een leidraad vormen, maar geven geen zekerheid.
Site Map Jan Willems Boelens Pietertje Pieters Pieter Jacobs van Allema Trijntje Arents X 1711 X 1741 Redmer Cornelis Ymke Freerks Willem Cornelis Bauke Jans X 1716 Cornelis Redmers Aaltje Willems X 1713 X 1677 Theodorus Derks Catharina Redmers Jacob Reinders Trinje Freerks X 1741 X 1740 Adriaantje Jacobs Boelens Cornelis Willems Jacob Ariens Bos Joanna Derks X 1767 Johannes Martinus Redmers Catharina Jans X 1766 Jacob Pieters Grietje Eleonora Tjaards X 1755 Reinder Jacobs Rijpma XX 1778 Jacob Cornelis Boelens Martha Jans Pel X 1749 X 1774 Jacob Ariens Boelens Alegonda Jans Redmers Arien Boelens Margaretha Duirts X 1717 Jan Redmers Harmentje Willems X ca. 1686 X ca. 1689 Freerk Ubbes Grietje Isebrants X 1704 Arent Heeres Cornelijske Ubbes X 1688 Ubbe Jelmers  (2) Trijntien Janssen X 1667 Jan Jacobs Bos Cornelis Jans Wieringa Margaretha Koenes Wakkerman X 1800 Freerk Jacobs Alma Derkje Willems X 1799 Catharina Reinders Riepma Margaretha Reinders Rijpma Jacobus Jacobs Boelens X 1805 X1798 Margaretha Jans Wieringa Edo Wilms Alma Johannes ten Oever X 1852 XX1863 Lambertus Wilhelmus Leber XXX 1878 Jan Cornelis Wieringa Grietje Pieters Bos  (2) X 1828 Willem Freerks Alma Catharina Edes Sijbenga X 1828 Reinder Jacobs Eetje Clasen Claas Cornelis Geertjen Jans Freerk Ubbes Corneliske Hendriks X 1640 Ubbe Jelmers  (1) Geertien Tewes X 1669 X 1706 Jan Luirts Grietje Ubbes X 1643 Luurt Julles Boelens Adriaantje Ariens X ca. 1603 Fokeltje Pieters X < 1655 Isebrand Jans Grietje Heres X ca. 1671 Willem Luirts Redmer Cornelis Aafke Jansen X 1645 Boele Luirts Evrouw Jacobs X 1644 Jan Derks Swart Catharina Jurriens Hillechien Geerts Derk Jans Swart Maria Derks Holthuis Jurrien Jans Mulder Elsien Jans Henricus Jans Swart Johanna Hindriks Duurken Johan Ignatius Roosen Margaretha Jans Swart Geert Jans Swart Catharina Harms de Lange Bernardus Jans Smit Anna Jans Swart Wienke Jans Kamphuis Maria Jans Swart Elisabeth Catharina Trijntje Derk Jurrien Hillechien Harm Catharina Anna Theodorus Hillechien Hindrik Jan Johanna Egbertha Hillechien Harmannus Bouwina Jan Wilhelmus Bernardus X1758 XX 1769 X 1793 X 1806 X 1815 X 1789 X 1793 X 1814 X 1806
ALMA NAKOMELINGEN
INLEIDING