Meer wetenswaardigheden. Op de deze pagina staan de verschillende gegevens uit de Burgerlijke Stand van Deventer, telefoonboeken, bouwvergunningen, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het kadaster en enkele artikelen uit het Deventer Dagblad (cursief gedrukt) in chronologische volgorde. Daarmee krijgen we een aardig inzicht in het reilen en zeilen van de winkel van mijn grootvader Johannes Josephus Alma. Johannes vertrekt op 11 mei 1903 uit Utrecht (b) en vestigt zich in Deventer op 14 mei 1903 aan de Lange Bisschopstraat 42 (no. 50 na de hernummering) te Deventer (b). Hij vestigt daar op die dag zijn winkel onder de naam "De Roode Winkel", een winkel in galanterieën, kramerijen, glas, porcelein en speelgoed (b). . De zaken gaan kennelijk voorspoedig, want hij kan het pand op 15 april 1912 kopen van Cornelis Arie de Hoop (die het pand had verkregen op 21 sept. 1909) voor de prijs van fl. 14.000,-. De akte wordt gepasseerd in Gorkum waar Johannes wordt vertegenwoordigd door de plaatselijke hotelhouder Arie de Gier (b). De eerste verbouwing vindt plaats in 1920: aan de achterzijde van het pand wordt een nieuw magazijn gemaakt met daar bovenop een kantoor. Verder worden binnen enkele veranderingen aangebracht, zodat de winkelruimte kan worden vergroot. De tweede verbouwing vindt plaats in 1928: de winkelpui wordt gewijzigd. Bij de bouwaanvraag wordt een kleine tekening ingediend. DEVENTER DAGBLAD. 1 mei 1933 eerste blad, pag. 2 POPPENTENTOONSTELLING "HERWONNEN LEVENSKRACHT." Zaterdag en Zondag was In de kleine zaal van het St. Josephgebouw een poppententoonstelling georganiseerd, ten bate van "Herwonnen levenskracht." Poppen in verschillende ongineele kleederdrachten, inzendingen van particulieren, van het „Wit Gele Kruis", van het M.J.V. en de K.J.V. waren er geexposeerd. Van enkele poppen kon men den naam raden, waarvoor prijzen beschikbaar waren gesteld. In het midden van de zaal prijkten het directie-gebouw en de tuin in miniatuur van het sanatorium "Berg en Bosch". De betekenis van deze inzending was: door Berg en Bosch naar herwonnen levenskracht. Voorts waren er stands van de firma Alma, speelgoed en magazijn "De Ooievaar", fa. Albers, babykleeding etc. De tentoonstelling, welke met veel zorg was ingericht en ook nog eenige attracties als grabbelton e.d. bood, is Zaterdagmiddag met een kort woord door den voorzitter van de plaatselijke afdeeling van „Herwonnen Levenskracht", den heer A. J. Slinkman, geopend. Spreker zeide, dat de expositie een drieledig doel had, n.l. om het publiek meer bekend te maken met het werk van H.L., het dames-comité buiten den bloemendag in de gelegenheid te stellen daadwerkelijke medewerking te verleenen en om de kas der vereeniging te versterken. Spreker bracht dank aan allen, die belangeloos medewerkten aan het totstandkomen der tentoonstelling, waarbij hij noemde de K.J.V., K.J.M., patronaat H. Hart, patronaat St Rafael, Mariavereeniging, Wit-Gele Kruis, de dames Voorpool, Kerkhof, Heessels, die de jury vormden, kapelaan Smulders, die zijn electrische muziekinstallatie afstond, den heer Hoedemaker, die de zaaldecoratie verzorgde en verder de heeren P. te Riele, André Meijer, Alma en de fa. Albers. De tentoonstelling trok beide dagen veel belanstelling. Zij nog vermeld, dat de fa. Albert Heijn gratis biskwie beschikbaar stelde. Op 13 mei1935 wordt een pand geveild aan de Assenstraat 55. Het wordt gemijnd op fl. 1200,- door Hendrik Broers, makelaar te Wilp, die verklaart dit pand te hebben gekocht voor en als mondeling lasthebbende van Johannes Josephus Alma, koopman te Deventer. In 1935 wordt de pakruimte (magazijn) van de winkel uitgebreid, de vroegere pakruimte wordt bij de winkel getrokken. Zie ook het krantenartikel uit het Deventer Dagblad d.d. 29 augustus 1936. In 1936 wordt er nog een kleinigheid veranderd aan de winkel. DEVENTER DAGBLAD. 28 mei 1936 eerste blad, pag. 2. De winkelweek. De winkeliers wier étalage in de Winkelweek gedurende de VVV week werden bekroond zijn: .................. J. Alma, Lange Bisschopstraat .................. Opm.: De overige winkeliers uit de lange lijst van bekroonde etalages zijn hier niet vermeld. DEVENTER DAGBLAD. 29 aug 1936 eerste blad, pag. 2. Een verbouwing. De heer J. Alma deed zijn winkelzaak aan de Lange Bisschopstraat no. 50 in galanterieën, huishoudelijke artikelen, speelgoederen, glas, porcelein en aardewerk, benevens poppenkliniek door verbouwing een belangrijke uitbreiding ondergaan, waarbij het vroegere magazyn bij den winkel is aangetrokken en de winkel een diepte van niet minder dan circa 30 meter heeft verkregen. De magazynruimte kon daarbij worden vergroot door verdiepingbouw. Deze uitbreiding komt, ook door krachtige verlichting, het zien van de verkochte artikelen buitengewoon ten goede. Onder architectuur van den heer J. F. J. Alma is het werk uitgevoerd door Deventer patroons, n.l. onder leiding van den heer W. Oostendorp door de firma Oostendorp en Oltheten, door den heer A. Wezenberg voor centrale verwarming, door den heer P. Renssink voor schilderwerk en door den heer F. Beffers voor de electrische installaties. Opm.: De ontwerptekeningen zijn in sept. 1935 voor gezien getekend door de gemeentesecretaris. (b) De heer J.F.J. Alma is mijn vader, Dhr. W Oostendorp, is mijn aangetrouwde oom en de schoonzoon van de opdrachtgever. Op 7 december 1936 wordt een huis met erf en tuin geveild aan de Smedenstraat 37. Het wordt gemijnd op fl. 1800,- door Hendrik Broers, makelaar te Wilp, die verklaart dit pand te hebben gekocht voor en als mondeling lasthebbende van Johannes Josephus Alma, koopman te Deventer. Verkoper is ‘dhr. Hermanus Wilhelmus Hogenstijn, zonder beroep, wonende Alexander Hegiusstraat 10 Deventer, volgens zijne verklaring in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Grada Paulina van den Beld’. Op 15 november 1937 wordt het pand aan de Lange Bisschopstraat 48 geveild. Het wordt gemijnd op fl. 7700,- door Hendrik Broers, makelaar te Wilp, die verklaart dit pand te hebben gekocht voor en als mondeling lasthebbende van Johannes Josephus Alma, koopman te Deventer. Het pand wordt verkocht door ‘Charlotte Penha, weduwe van David Visser, thans wonende Voorstreek 97 Leeuwarden’. Zo vlak voor de Sinterklaas kon de etalageruimte flink worden uitgebreid. Het volgende bericht stond erover in de krant: DEVENTER DAGBLAD. 24 nov 1937 eerste blad, pag. 3. Showroom voor kinderspelen. De heer J. Alma, die binnenkort zijn bekende zaak aan de Lange Bisschopstraat zal vergrooten door nieuwbouw ter plaatse, waar nu de vroegere slagerij naast den winkel staat, richtte in de aangekochte slagerij al vast een showroom voor kinderspeelgoederen in. De jeugd vooral verdrong zich vanmiddag voor de ruiten. Op 7 februari 1938 wordt de aanvraag bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de winkel door het naastliggende pand op no. 48 geheel af te breken en ter plaatse een nieuw woon- winkelpand te bouwen. De bouwkosten worden geschat op fl. 5500,-. Later zal blijken, dat de bouwkosten fl. 6899,- bedragen (zie hierna de publicatie in het Deventer Dagblad van 31 mei 1938).(b) Op 21 februari 1938 wordt de de inschrijving bij de KvK overeenkomstig gewijzigd: huisnummer 48 wordt toegevoegd.(b) Op 24 februari 1938 wordt de bouwvergunning verleend. DEVENTER DAGBLAD. 5 mrt 1938 eerste blad, pag. 2. HANDELSREGISTER Nieuwe inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen in het Handelsregister over het tijdvak van 19 t.m. 25 Februari. Wijzigingen: D. 587. "De Roode Winkel" J Alma, Deventer. De handelsnaam is gewijzigd in: J. Alma. (D.7S73). Het bedrijf, dat thans wordt uitgeoefend is: engros- en detailhandel in galanterieën, huishoudelijke artikelen, speelgoederen, glas, porcelein en aardewerk. Het adres der zaak is thans Deventer, Lange Bisschopstraat 48-50. DEVENTER DAGBLAD.31 mei 1938 eerste blad, pag. 2 Gunning. Het amoveeren en wederopbouwen van perceel Lange Bisschopstraat 48 voor rekening van de heer J. Alma onder architectuur van den heer J.F.J. Alma, bouwkundige te Deventer, is gegund aan de volgende aannemers: fa. Oostendorp en Oltheten, Deventer, voor het metsel- en timmerwerk. f 5300; B. J. L. Olthof, Deventer, voor het smidswerk, f 440; Joh Kleinhof en Zn, Diepenveen voor het loodgieterswerk, f 389; P. Rensink. Deventer, voor het glas- en verfwerk. f 770. Ongeveer vier maanden (!) ná de gunning wordt de winkel kennelijk al geopend, getuige het onderstaande artikel uit het Deventer Dagblad. DEVENTER DAGBLAD.17 sep 1938 eerste blad, pag. 2. Uitbreiding zaak. In het 35ste Jaar van haar bestaan heeft de zaak in galanterieën, huishoudelijke artikelen en speelgoederen van den heer J. Alma in de Lange Bisschopstraat 48-50, een belangrijke uitbreiding ondergaan. Bij den reeds bestaanden winkel is namelijk een naastgelegen perceel getrokken, zoodat er thans een groote frontbreedte is ontstaan. Het toegevoegde pand is geheel verbouwd en uitstekend geschikt gemaakt aan het doel, waaraan het moet beantwoorden. Twee groote etalageruimten, gelegen ter weerszijden van een doorloop zijn smaakvol en overzichtelijk ingericht. Het nieuwe winkelgedeelte, aansluitend bij de reeds bestaande zaak, is ruim en practisch gebouwd, kortom het vraagstuk van den verbouw is voor de firma Alma alleszins bevredigend opgelost. Architect was de heer J. F. J. Alma.
Bestaande voorgevel: het pand links is de bestaande winkel (nr. 50), het pand in het midden (nr. 48) wordt geamoveerd, t.b.v. de uitbreiding van de winkel. Voorgevel ná de verbouwing (het pand links op deze tekening ontbreekt op de tekening van de bestaande gevel). Voorgevel tijdens de verbouwing Voorgevel ná de verbouwing. In afwijking van het ontwerp, zijn de bovenlichten boven de etalages niet even hoog geplaatst. DEVENTER DAGBLAD. 8 mrt 1939 eerste blad, pag. 4 In deze krant vinden we een voorbeeld van een advertentie. Zoals al eerder gemeld zien we hier een telefoonnummer van 4 cijfers.
Winkeldiefstal is van alle tijden, getuige het onderstaande verslag van een rechtszaak. Er zijn drie verdachten voor de rechter verschenen. Het verslag van de rechtszaak uit de krant is ingekort. Alleen het verslag van de tweede verdachte wordt hieronder vermeld. De eis van de officier van justitie is 1 jaar en 6 maanden. Wel iets anders dan nu voor een soortgelijk vergrijp. DEVENTER DAGBLAD.17 mrt 1939, vierde blad, pag. 1 UIT DE RECHTSZAAL Rechtbank Zutphen Zitting van 17 Maart. Drie Deventernaren verdacht van flesschentrekkerij. Drie Deventernaren moesten zich vanmorgen voor de Zutphensche rechtbank verantwoorden, verdacht van flesschetrekkerij .................... De tweede verdachte. De tweede verdachte van flesschentrekkerij was F. R., monteur te Deventer, die bij zijn verklaringen, voor den rechtercommissaris afgelegd, volhardde. Verdachte: Ik had al lang betaald, wanneer dit incident zich niet had voorgedaan." De president: „Geloove wie het gelooven wil...." Het défilé van getuigen nam hierna weer een aanvang. De eerste was de behanger en stoffeerder A. G. M. v. d. Poel. die .................. De kleermaker J. W. Reuderink had een costuum, eenige overhemden en bretels geleverd, ................ De verdachte kocht voorts van den winkelier J. J. Alma een rooktafel. De getuige Alma vertelde, dat de kwitantie terug was gekomen, omdat verdachte nog meer wilde koopen. Later had R. zelfs gezegd, dat Alma het geld maar met de politie moest halen en hij dreigde zelfs naar de politie te zullen gaan. Getuiges zoon is aan de deur bij verdachte al eens onbehoorlijk behandeld. „En verdachte woont daar maar als een deftige meneer....", verbaasde getuige zich. Verdachte: „Meneer Alma, hoe komt u erbij om te denken dat ik niet wilde betalen? Ik wensch, dat de zoon alsnog wordt gehoord." De president: „U hebt niets te wenschen". ............... De rijwielhandelaar C.J.Th. Sas verkocht in September van het vorige jaar een aantal rijwielonderdeelen aan verdachte. Het totaal bedrag was fl. 6,89. Daarvan is niets betaald. ................. De laatste getuige van deze serie was de horlogemaker J. J. v. d. Werf, die voor de leverantie van een klok ook al geen geld had gekregen. Mr. van der Giesen tot getuige: "Hebt u meer van die klanten, die drie klokken tegelijk bij u koopen? Ik zou er maar een beetje voorzichtig mee zijn.." Verdachte interrumpeert. „Het is een opgezet plan ..." De president; ...... een opgezet plan om te flesschen." De officier van justitie merkte in zijn reqiuisitoir op, dat verdachtes optreden typisch dat van een flesschentrekker is en vorderde een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden Verdachte: ,,Ik ben onschuldig. . . .!" De president: „U bent al vaker veroordeeld; zeker óók onschuldig...." Verdachte: Zoolang ik nog even praten kan, zal ik het onrecht mij hier aangedaan............" De president hamert. „Vonnis volgende week." De rechtsvorm van de zaak (’tot dusver door den comparant sub 1 voor eigen rekening gedreven’) wordt veranderd in 'Vennootschap onder Firma' op 7 april 1944 en de onderneming wordt naast detailhandel ook groothandel. (b) Vennoten zijn: mijn grootvader Johannes Josephus Alma (als enige 'onbeperkt bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen') en vijf van zijn tien kinderen: Johannes Conrad Alma, Emerentiana Catharina Elisabeth Alma, Jacobus Theodorus Alma, Theodorus Hermanus Benedictus Alma en Hermanus Conrades Alma. Mijn grootvader brengt zijn onroerend goed in in de vennootschap, zijnde twee woning/winkelhuizen aan de Lange Bisschopstraat 48-50 en één winkelhuis aan de Assenstraat 55 te Deventer. Van de overige vijf kinderen is de oudste (Jacobus Johannes) overleden, Hero Petrus en Petrus Jacobus zijn priester gewijd, Catharina Emerentiana Sabina is getrouwd met Wilhelmus Henricus Oostendorp en mijn vader Josefus Frederikus Johannes gaf de voorkeur aan een bestaan als bouwkundige en was inmiddels naar de Achterhoek vertrokken. Op 26 augustus 1946 wordt een pand geveild aan de Walstraat 73/75 te Deventer, bewoond door twee gezinnen. Bij de afslag wordt het pand gemijnd op fl. 3400,- door Wilhelmus Theodorus Oostendorp voor Johannes Josephus Alma, winkelier, die handelt namens de vennootschap (b). Jacobus Theodorus treedt uit de firma op 1 juni 1951 (b). De overgebleven drie firmanten verhuizen in augustus 1970 naar een ander adres in Deventer. Vanaf 1 november 1970 omvat het uitgeoefend bedrijf uitsluitend de exploitatie van onroerende goederen. Met andere woorden, het bedrijf in zijn oorspronkelijke vorm is beeindigd. Het pand wordt nu verhuurd (b). Met ingang van 31 december 1973 wordt de onderneming opgeheven (b).
MEER......
ALMA