Site Map
SYBINGEHEEM. In 1976 en 1977 schrijft Otto Nienhuis in Gruoninga over ‘Twee geslachten Siebinga’: twee Rooms-Katholiek landbouwersgeslachten uit de parochie Bedum. Daarnaast zijn er nog gegevens over Sybingeheem te vinden in Boelens. Het navolgende baseer ik op deze bronnen. Volgens een verzegeling van 10 oktober 1677 verkoopt Hillitjen Pieters, weduwe van Reijner Jansen tot Westerwijtwert aan d’E. Cornelis Redmers en Aaltje Willems een huis en schuire met de overdracht van acht en ‘t seventich en een half gras Lants, waarvan de ene helft aan haar zelf toebehoort en de andere helft aan haar zusters kinderen. Deze zuster is Foockeltjen Pieters, gehuwd met Willem Luirts, landbouwer te kloosterburen op Feddemaheerd. Het gaat kennelijk om een onverdeelde nalatenschap van hun ouders Pieter Reewincks en Aaltje Julles (b). In het Statenarchief nr. 2146, 8 februari 1719 staat het landbezit van Willem Cornelis (zoon van Cornelis Redmers en Aaltje Willems) vermeld: 87 grazen. 17 augustus 1768. Willem Cornelis verkoopt de boerderij aan zijn dochter Aaltje en haar man, maar houdt het eigendomsrect van de grond (b). 26 januari 1795. Cornelis Pieters (zoon van Pieter Cornelis en Berentien Rikkerts en weduwnaar van Aleijdis (Aaltje) Willems) is inmiddels hertrouwd met Alegonda Dorothea Guidon. Op dezelfde dag als Bouke Willems haar boerderij in Lutjewolde verkoopt aan Pieter Cornelis (zoon van Cornelis Pieters voornoemd), verkoopt Cornelis Pieters zijn boerderij ‘de Palen’ te Westerwijtwerd aan de dochter en de schoonzoon van Bouke Willems, Derktjen Freerks en Ede Pieters (zoon van Pieter Cornelis (niet dezelfde als boven) en Klaaske Jans). Ede Pieters gaat zich daarom ook Sijbinga noemen. 23 mei 1795. De kinderen Pieter Cornelis en Alegonda Cornelis (met haar echtgenoot Cornellis Jans van Duinen) dragen over aan hun vader en stiefmoeder (Cornelis Pieters en Alegonda Dorothea Guidon, ‘woonachtig te Bedum’) het derde part van de eigendom van de 87 grazen land die bij Sijbingaheem horen, mandelig met Bouke Willems aan wie de andere 2/3 deel toebehoren. De verkoopprijs is 2400 gld. Blijkbaar had Bouwina Cornelis haar part aan haar tante verkocht, want oorspronkelijk had Bouke de helft en de drie kinderen Sijbinga de andere helft (b). 29  augustus 1864. Aafke Cornelis Boelens verschijnt met haar zwager Willem Freerks Alma, eigenaar, wonende te Bedum, mede namens zijn echtgenote Catharina Edes Sijbinga (dochter van Ede Pieters Sijbinga). Aafke is voor 2/3 en Willem en Catharina voor 1/3 deel eigenaar van de boerderij Sijbingaheem (De Palen), beklemd gebruikt door Willem en zijn vrouw. De beklemming is in 1768 onvolledig opgemaakt. Daarom wordt nu een nieuwe akte opgemaakt (b).
Sybingeheem ca. 1930-1935, Gruoninga 1976, pag. 130
Sybingeheem (De Palen) 1969, Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het voorhuis is verlengd en de schuur is vernieuwd en korter geworden.
W. F. ALMA
SYBINGEHEEM